6 maart 2015

Fractievolger Waterschap Scheldestromen aan het woord: Corné Stouten

In de aanloop naar de Waterschapsverkiezingen is het oog vooral gericht op de vier hoogstgeplaatste personen op de kandidatenlijst van de SGP, te weten Gert van Kralingen (1), Cees Verloop (2), Henk Verheuvel (3) en Chris Koopman (4). In de schaduw van deze fractie doet onze eigen Corné Stouten uit Oosterland zijn werk als fractievolger. In aanloop naar de Waterschapsverkiezingen een kort interview, waarin hij vertelt over zijn werk als fractievolger, wat het waterschap precies doet en zijn ambities.

  1. Corné, jij bent volger van de waterschapsfractie, wat doe jij precies?

Als fractievolger van de SGP-Scheldestromen fractie ben ik aanwezig bij alle fractievergaderingen. Ook ben ik lid van de commissie Waterbeheer binnen waterschap Scheldestromen.

  1. Hoe ben jij eigenlijk betrokken geraakt bij de fractie van het Waterschap?

 

Ik werd voor de vorige verkiezingen 4 jaar geleden gebeld door de kiesvereniging of ik interesse had voor een plek op de kandidatenlijst. Vervolgens zocht de fractie een nieuwe fractievolger, het liefst iemand van de lijst. Zo kwamen ze uiteindelijk bij mij uit.

 

  1. De verkiezingen voor het waterschap komen eraan, heb jij als fractievolger ook een aandeel in de campagne en zo ja, wat doe jij precies tijdens de campagne?

 

De voorbereidingen voor de verkiezingen en campagne zijn een half jaar geleden al begonnen. We hebben behoorlijk wat extra vergaderingen gehad om alle acties, verkiezingsavonden, posters en flyers goed voor te bereiden.

 

  1. Het waterschap is net als de provincie een vrij onzichtbare bestuurslaag voor veel burgers, hoe ziet precies de vergaderstructuur eruit binnen het waterschap qua commissies etc.?

 

Eigenlijk is de structuur precies hetzelfde zoals je die bij de gemeenteraad aantreft. Er is een Dagelijks Bestuur wat bestaat uit de dijkgraaf en bestuurders van de coalitiepartijen. Daarnaast is er de Algemene Vergadering, die bestaat uit 30 zetels, waarvan 23 zetels democratisch verkozen worden. De overige 7 zijn zogenoemde geborgde zetels, deze zetels worden vast ingenomen door ZLTO, KvK en Natuurmonumenten. Op dit punt wijkt het af van een gemeenteraad. Onder de Algemene Vergadering zitten 3 commissies met ieder hun eigen doelgebied. Die commissies worden gevormd door leden van de Algemene Vergadering, maar ook fractievolgers kunnen hierin zitting hebben. Van deze commissies wordt er advies gevraagd over voorstellen die het Dagelijks Bestuur doet aan de Algemene Vergadering. In de Algemene Vergadering zelf wordt hier uiteindelijk over gestemd.

 

  1. Zelf ben je ook commissielid Waterbeheer. Welke items (evt. uit Schouwen-Duiveland) komen hier o.a. aan bod?

 

Onder Waterbeheer valt grofweg het veilig afvoeren van het water, het zuiveren van rioolwater en het op orde houden van de waterkwaliteit in het oppervlaktewater. Omdat wij in een waterrijk gebied wonen is het belangrijk dat deze zaken goed op orde zijn. Voor de akkerbouwers is het belangrijk dat bij hevige regenval het water snel afgevoerd wordt, zodater geen water op het land blijft staan. Ook in de bebouwde kom is dit van belang, we krijgen steeds meer verhard oppervlak, waar extra afvoercapaciteit voor nodig is, die zaken moeten goed geregeld zijn om overlast te voorkomen. Maar denk ook aan de waterkwaliteit, het waterschap voert periodiek metingen uit in het oppervlaktewater, het kan gebeuren dat er schadelijke organismen(algen etc.) aangetroffen worden. Hierop worden dan maatregelen genomen.

 

  1. Er is veel te doen rondom het Waterschap, als het gaat om het opheffen hiervan. De SGP is hier op tegen, welke meerwaarde heeft volgens jou een Waterschap?

 

Veiligheid is van het grootste belang, dat staat voorop. Het risico van het samenvoegen van bijvoorbeeld Provincie en Waterschap zit erin dat het waterschap dan ‘politiek’ wordt. Er zullen dus keuzes gemaakt worden op basis van politieke voorkeuren. Er moeten in het waterschap vaak beslissingen genomen worden die politiek helemaal niet aantrekkelijk zijn(geen stemmen mee te winnen). Hierdoor kan de veiligheid in gevaar komen. Neem bijvoorbeeld de Nederlandse defensie. Jarenlang is er bezuinigd omdat defensie politiek niet interessant was, het kostte alleen maar geld. Nu weten we wel beter. Droge voeten in Nederland is niet vanzelfsprekend! We zullen daarin moeten blijven investeren! Door dit over te laten aan een aparte overheid(waterschap) die dit als kerntaak heeft, is de veiligheid beter gewaarborgd.

 

  1. Jij staat ook op de kandidatenlijst voor het Waterschap, heb je ook ambitie om in de toekomst gekozen te worden als Waterschapsbestuurder?

 

Ik vind het interessant en leerzaam om fractievolger te zijn. Ik heb me op deze manier de materie van het waterschap aardig eigen kunnen maken. Ik vind dit voor mij op dit moment een prima rol. Omdat ik in de agrarische sector werk, en weet welke problemen daar spelen kan ik de fractieleden mooi aanvullen op dat gebied. Als lid van de Algemene Vergadering wordt er van je verwacht dat je ook allerlei excursies en verschillende bijeenkomsten bijwoont. Omdat dit vaak overdag is en aardig wat tijd kost, is dat voor mij lastig te combineren met mijn werk. Echter in de toekomst, je weet het nooit.

 

  1. Tot slot, de Waterschapsverkiezingen komen er aan. Waarom moeten mensen van Schouwen-Duiveland volgens jou op de waterschapsfractie van de SGP en misschien wel op jou stemmen?

 

De SGP staat voor Veiligheid, droge voeten. Geen concessies op het gebied van waterveilig-heid. Tegengaan van verzilting van landbouwgronden. Geen extra natuurgebieden, die alleen maar geld kosten, goede zuivering van ons afvalwater en zoveel mogelijk van de afval-stromen hergebruiken of er duurzame energie uit winnen. Goed onderhouden, veilige wegen in het buitengebied. Dit zijn in het kort enkele punten die voor de SGP zeer belangrijk zijn en waar ik persoonlijk ook mijn steentje aan hoop bij te dragen.