6 maart 2015

Interview lijsttrekker SGP Waterschap Scheldestromen

Naast de verkiezingen voor de Provinciale Staten op D.V. 18 maart 2015, vinden er op deze dag ook de verkiezingen plaats voor het Waterschap Scheldestromen. Het waterschap is voor veel burgers een vrij onzichtbare bestuurslaag, gezien ook de opkomst bij de Waterschapsverkiezingen. De SGP doet ook weer mee aan de verkiezingen op D.V. 18 maart 2015, tijd voor een interview met lijsttrekker Gert van Kralingen, kandidaat-gezworene met input van fractievoorzitter Cees Verloop.

 1. Meneer van Kralingen, u bent voor het eerst betrokken bij het Waterschap en direct lijsttrekker, hoe komt dat?

 

In eerste instantie is Cees Verloop gevraagd toe te treden tot het waterschapsbestuur na het vertrek van Guiljam van der Schelde. Bij het samenstellen van de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen is dit nogmaals aan hem gevraagd, maar gezien zijn drukke werkzaamheden was dit geen haalbare optie. Uiteindelijk zijn ze bij mij terechtgekomen.

 

 1. U bent zelf werkzaam in de vastgoedbranche. Wat heeft u met het Waterschap?

 

De wereld van de bouwkunde en de waterbouw (daarmee ook het waterschap) zijn direct aan elkaar verwant. Toen ik ooit bouwkunde ging studeren in Rotterdam was weg- en waterbouw(nu civiele techniek genoemd) mijn eerste keus. Daarnaast kwam ik voor veel plannen van het bedrijf waar ik leiding aan gaf, in de afgelopen jaren het waterschap Scheldestromen tegen. De stap is dus minder groot dan mensen in eerste instantie zouden denken.

 

 1. De provincie is voor burgers een vrij onzichtbare bestuurslaag, voor burgers is dat bij het Waterschap nog meer, wat doet het Waterschap precies?

 

Als het gaat om de onzichtbaarheid van het waterschap komt dit grotendeels doordat het waterschap haar werk te goed doet. Klachten en problemen vergroten normaliter de bekendheid van een organisatie. Concreet houdt het waterschap zich bezig met het beheer van alle wegen in het buitengebied, het onderhoud van zeeweringen in de ruimste zin van het woord, de hoeveelheid en kwaliteit van het oppervlaktewater en de rioolwaterzuiveringsinstallaties die buiten de gemeentegrens vallen.

 

 1. Je hoort veel mensen wel eens zeggen, kan het Waterschap niet samengevoegd worden met de provincie! U bent kandidaat voor het Waterschap, waarom moet het Waterschap zelfstandig blijven volgens u?

 

Een aantal van de bovenbeschreven taken van het waterschap vergen langjarige aanpak. Naarmate het waterschap politiseert, zal de continuïteit van beleid worden verkleind naar ca. 4 jaar. Voor beheer en onderhoud van dijken, evenals bijvoorbeeld rioolwatertransport en zuiveringmoet je er toch niet aan denken dat dit iedere 4 jaar ter discussie staat. Het waterschap is een functionele democratie, met beperkte politieke invloed, en kan daarom belangrijk werk met voldoende continuïteit op zelfstandige wijze uitstekend uitvoeren. De gedachte “samenvoegen is goedkoper “ wordt veelal in dit kader gemeld. Het motto van het waterschap is echter samenwerken waar mogelijk, en werkzaamheden zo efficiënt en tegen de laagste kostprijs (laten) uitvoeren. Daar is de laatste bestuursperiode een forse slag gemaakt, mede op aanhoudend initiatief van de fractie van de SGP.

 

 1. De provincie heeft ook te maken met natuurvraagstukken, waar ligt de scheiding tussen de bevoegdheden van provincie en waterschap?

 

Het Waterschap heeft op veel van haar werkterrein te maken met natuur en natuurbeheer. Dat wil zeggen iedere overheid, dus ook het Waterschap, heeft de opdracht verantwoordelijk om te gaan met de natuur. De SGP-boodschap van bouwen en bewaren komt hier ook zeker tot z’n recht. Het waterschap is niet direct de initiatiefnemer tot aanleg van nieuwe natuur, wel wordt bij waterschapwerk gekeken of er samen met provincie, werk met werk gemaakt kan worden.

 

 1. Eventjes naar Schouwen-Duiveland, wat heeft de waterschapsfractie van de SGP in de afgelopen 4 jaar voor Schouwen-Duiveland betekend? Kortom welke relevante zaken voor Schouwen-Duiveland komen in het waterschap aan de orde?

 

Voor Schouwen-Duiveland heeft het Waterschap in de afgelopen jaren diverse belangrijke zaken besloten, waarvan de meest in het oog springend, het vrijliggend fietspad van Nieuwerkerk richting Dreischor. Daarnaast is een belangrijk besluit genomen wat betreft de aanpak van het afvalwatersysteem bij Westenschouwen, heeft het waterschap krediet beschikbaar gesteld voor diverse vispassages/vishevels op Schouwen-Duiveland en grootschalig baggerwerk uitgevoerd bij d’Geule.

 

 1. Wat wil de waterschapsfractie van de SGP in het algemeen voor de komende 4 jaar bereiken?

De kernpunten van wat we willen bereiken zijn verwoord in ons verkiezingsprogramma, zie hiervoor www.sgp-scheldestromen.nl , en zou kort samengevat kunnen worden in de volgende thema’s:

 • Bijbelse opdracht bouwen en bewaren
 • Extra aandacht voor de agrarische sector: goed beheer van sloten, gemalen voor voldoende aan en afvoer van water, meer zoet water en tegengaan verzilting
 • Verbeteren en goed onderhouden zeeweringen
 • Van waterzuivering naar energiefabriek, terugwinnen van grondstoffen
 • Verkeersveiligheid: minder (dodelijke) ongevallen in zeeland
 • Zelfstandige maar efficiënt en doelmatige organisatie

 

 1. Zijn er ook specifieke Schouwen-Duivelandse aangelegenheden die aandacht vragen voor de komende zittingsperiode?

 

Specifiek heb ik niet echt zicht op wat zich voor Schouwen-Duiveland echt gaat spelen, wel is goedkeuring verleend aan de aanpak van het afvalwatersysteem in Westerschouwen. In de zojuist genoemde taken van het waterschap zitten uiteraard zaken die het gehele waterschap aangaan en dus ook Schouwen-Duiveland.

 

 1. Waarom moeten mensen op D.V. 18 maart 2015 voor het waterschap gaan stemmen en in het verlengde hiervan, waarom op de SGP?

 

In de eerste plaats: een ieder dient zijn/haar democratisch recht te benutten, het is in mijn beleving zelfs een plicht. Als je een stem uitbrengt mag je ook wat zeggen, inbrengen. Een actieve inbreng is altijd gewenst, soms sta je als bestuurder best alleen of verder van de regio. Als laatste zou iedereen SGP moeten stemmen, duurzaam en betrouwbaar, gebaseerd op de Bijbelse grondslag.

 

 1. Wilt u nog iets kwijt richting ons als Schouwse SGP-leden?

 

Ga vooral stemmen, benut alle stemkaarten in je omgeving, laat er geen 1 onbenut. Help ons ook na de verkiezingen aan input, wees voor ons als back-up om ons beter te laten functioneren en benader ons ook gerust met evt. problemen of zaken waar iemand bij de ambtelijke organisatie geen stap verder lijkt te komen.

Wilt u meer weten over de SGP-fractie van het Waterschap of de heren van Kralingen en Verloop volgen? Dat kan…

www.sgp-scheldestromen.nl

https://twitter.com/cverloop

https://twitter.com/gvankralingen

https://twitter.com/sgpwaterschap

https://www.facebook.com/pages/SGP-Scheldestromen