19 december 2014

Raadsvoorstel proces gebiedsvisie Schelphoek aangenomen, geen meerderheid PvdA-amendement

In de raadsvergadering van 18 december 2014 heeft de meerderheid van de gemeenteraad het raadsvoorstel m.b.t. het proces gebiedsvisie Schelphoek aangenomen.

Dit betekent dat het college van B&W met betrokkenen in dit gebied gaat praten om tot een gezamenlijke gebiedsvisie Schelphoek te komen.

De SGP-fractie in de gemeenteraad gaf het college complimenten voor de wijze waarop de betrokkenen nu bij het opstellen van de gebiedsvisie betrokken worden. In eerste instantie had de raad een ander voorstel voorgelegd gekregen waarin forse bebouwing gepland stond met o.a. een commercieël zorghotel. Hier stond de raad echter afwijzend tegenover. Tevens werden tegen dit plan veel zienswijzen van belanghebbenden ingediend.

SGP-raadslid Florus van der Paauw gaf daarom het college complimenten op de manier waarop het college geluisterd had naar deze signalen en niet was doorgegaan op de ingeslagen weg en met dit voorstel kwam.

Zowel in de commissie-, als raadsvergadering werden wel insinuaties naar voren gebracht over een evt. ‘verborgen agenda’ met de belanghebbenden van het eerder genoemde zorghotel door de portefeuillehouder door o.a. SP en het CDA. SGP-raadslid van der Paauw gaf in de commissievergadering richting de SP aan, dat in dit geval de SP de portefeuillehouder naar huis zou moeten sturen. Zover kwam het echter niet.

Een amendement t.a.v. dit raadsvoorstel, ingediend door de PvdA, om mee te nemen of er bebouwing mogelijk is en zo ja, dat dit dan kleinschalig dient te zijn, kreeg geen meerderheid. De fracties van PvdA, D66, CDA (2 raadsleden), SP en CU steunden dit amendement, VVD, Leefbaar Schouwen-Duiveland en SGP stemden tegen. De fractie van Alert! was afwezig tijdens de raadsvergadering!