4 september 2015

SGP neemt genoegen met toezegging wethouder bij PvdA-amendement experimenten Sociaal Domein

De SGP-fractie heeft in de gemeenteraadsvergadering van 3 september 2015 genoegen genomen met de beantwoording van wethouder Van den Bos in reactie op het door de PvdA ingediende amendement bij het Transitieprogramma Sociaal Domein.

De PvdA-fractie had dit stuk ter bespreking teruggevraagd(het stond als hamerstuk geagendeerd), omdat de fractie hierop een amendement in wenste te dienen. Het amendement had als strekking om de in het raadsvoorstel genoemde maximaal aantal te ondersteunen experimenten in het Sociale Domein los te laten. In het raadsvoorstel was hier een maximum van 2 opgenomen! De wethouder had in een commissievergadering voor het zomerreces echter aangegeven om terug te komen bij de gemeenteraad, wanneer meer experimenten zich zouden aandienen en hiervoor meer geld nodig zou zijn!

De meerderheid van de gemeenteraad nam, net als de SGP-fractie, genoegen met de uitleg van de wethouder en ondersteunden het amendement niet. Naast de indieners PvdA en D’66 steunde ook de SP wél het amendement!

Overigens had de PvdA een opvallende rol in deze gemeenteraadsvergadering. Vooraf stonden geen bespreekpunten geagendeerd, wat betekent dat op agendapunten geen politiek debat wordt gevoerd. Door het ingediende amendement en een tweetal vragen bij de rondvraag, kwamen alle initiatieven in deze vergadering van de PvdA.