14 februari 2015

SGP positief over verzelfstandiging Stadhuismuseum

De SGP-fractie heeft zich in de commissievergadering Samenleving en Bestuur / Openbare Ruimte positief uitgelaten over de verzelfstandiging van het Stadhuismuseum. SGP-raadslid Wim Houtekamer verwoordde het namens de SGP-fractie zo, dat de SGP altijd al voor verzelfstandiging van het Stadhuismuseum was geweest en het voorstel wat nu voorlag kon dan ook de instemming van de SGP-fractie hebben.

Andere partijen hadden wat meer moeite met dit agendapunt. Alert! bracht naar voren dat zij liever zag dat zowel het Watersnoodmuseum als het Stadhuismuseum onder één gezamenlijke koepel kwam. Dit kwam mevrouw Kalwij (Alert!) op een interruptie te staan van mevrouw Haack namens de VVD of zij niet van mening was, dat er dan wel eerst een organisatie moest staan binnen het Stadhuismuseum? Alert! bleef bij haar standpunt, maar kreeg hierin wel begrip vanuit de fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland.

Veel partijen gaven aan het voorstel van het college hierin terughoudend te vinden. Er was gekozen om de verzelfstandiging over een langere termijn uit te smeren, want zo gaf Wethouder van Burg aan: Liever een langer traject, wat goed is, dan een snel traject met alle gevolgen van dien.

Tevens kondigden de partijen VVD, Leefbaar Schouwen-Duiveland en het CDA op dit punt nog een amendement aan om een vlottere verzelfstandiging te realiseren dan het college voorstelt, waardoor dit agendapunt als bespreekpunt bij de raadsvergadering zal worden behandeld.