31 januari 2014

Speerpunten SGP Schouwen-Duiveland

Wat wil de SGP  bereiken?

1. Vrijwilligers en mantelzorgers nog beter ondersteunen.
Heel veel mensen zorgen voor hun naaste. Anderen zijn actief bij verenigingen. Zij verdienen steun vanuit de lokale overheid. Bijvoorbeeld door een betere afstemming tussen zorgprofessionals en mantelzorgers of door  innovatieve projecten in deze vorm van zorg.

2. Sociale ondernemingen (social enterprises) stimuleren.
De lokale overheid steunt deze initiatieven om zo de maatschappelijke impact te vergroten. Er moet bredere bekendheid komen voor sociale ondernemingen. Laten we om te beginnen een bijeenkomst organiseren waarbij belangstellenden, verenigingen, bedrijven enz. kennis kunnen nemen van voorbeelden van sociale ondernemingen om zo ideeën op te doen.

3. Grondprijzen bouwkavels voor woningen en bedrijven verlagen.
Dit is een middel om als lokale overheid  meer mensen naar Schouwen-Duiveland te krijgen en de vestiging van nieuwe bedrijven te stimuleren.

4. Nog betere dienstverlening. De gemeente komt naar de inwoners toe.
De situatie ter plaatse bekijken en bespreken maakt het ambtelijk ook makkelijker een situatie te beoordelen. Dit zal vergunning verlenen ten goede komen.

5. Leges verlagen.
De kosten voor onvermijdbare vergunningen (bijvoorbeeld invalidenparkeerkaart) en kosten voor bijvoorbeeld begraven verlagen. Trouwen goedkoper maken. Commerciële evenementen dienen ambtelijke kosten en vergunningen geheel te betalen.

6. Geen verdere aantasting van de zondagrust.
Een collectief moment van rust in de week komt iedereen, dus de hele samenleving ten goede.  

7. Keuzevrijheid dient behouden te blijven.
Bijvoorbeeld op het terrein van de Jeugdzorg en andere maatschappelijke organisaties. Identiteitsgebonden leerlingenvervoer moet vergoed blijven worden.

8. Op de vrijwillige brandweer moet niet worden bezuinigd.
Deze kerntaak is onmisbaar. Op het aantal mensen, het materieel, de huisvesting en de aanrijtijden wordt  niet beknibbeld.

9. Aanbod van markten/toeristendagen moet meer onderscheidend worden.
(Snuffel)markten en toeristendagen moeten  het karakteristieke van Schouwen-Duiveland laten zien. De Burghse Dag, de Brouwse Dag, de Bruse Visserijdagen en de Zierikzeese Havendagen kunnen hierbij als voorbeeld dienen!!

10. Elke kern mag jaarlijks een project indienen wat opgeknapt moet worden.
De gemeente stelt via de dorpsraad/stadsraad jaarlijks een bedrag (bijvoorbeeld € 2000)  beschikbaar om iets op te knappen in de openbare ruimte.