16 februari 2016

Steun SGP voor amendement nota ‘aanpak gemeenschappelijke regelingen’

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft in haar raadsvergadering van 28 januari 2016 unaniem steun verleend aan een mede door de SGP ingediend amendement over de nota ‘aanpak van gemeenschappelijke regelingen’.

Vanuit de Vereniging Zeeuwse Gemeenten was naar alle Zeeuwse gemeenteraden deze nota toegestuurd om na te denken over hoe gemeenteraden meer grip kunnen krijgen op de diverse gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente in participeert. Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen diverse gemeenten op diverse onderwerpen. Zo wordt door de gemeente op het gebied van Veiligheid verplicht geparticipeerd in de Veiligheidsregio Zeeland(VRZ). 

Initiatiefnemer van het ingediende amendement,  SP, stelde voor om de beslispunten, zoals in het raadsvoorstel verwoord, op enkele punten aan te vullen. Zo wordt de gemeenteraad via periodieke rapportages op de hoogte gehouden, ook al zouden er geen bijzonderheden te vermelden zijn.

Belangrijkste punt in het debat was de gemeenschappelijke regeling ‘De Zeeuwse Muziekschool’. In het amendement werd voorgesteld om deze in een periodieke evaluatie als eerste onder de loep te nemen. Daarnaast werd in het amendement gevraagd een oplossing te zoeken hoe als gemeenteraden onderling gezamenlijk grip kan worden verkregen op de gemeenschappelijke regelingen.

Tijdens de behandeling in de commissie eerder in januari had SGP-raadslid Wim Houtekamer ervoor gepleit in dit traject een extern deskundige aan te trekken, die hierin zou kunnen adviseren. Houtekamer gaf aan dat in den lande ook op deze manier door gemeenten wordt gewerkt.