14 februari 2015

Waarom SGP stemmen op D.V. 18 maart 2015?

Waarom SGP stemmen op D.V. 18 maart 2015?

De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. Ook de SGP doet, zoals al jaren gebruikelijk mee om de 39 Statenzetels. Maar waarom zou u als burger van Schouwen-Duiveland juist op de Zeeuwse SGP moeten stemmen? Wat willen zij gaan betekenen voor Schouwen-Duiveland? We hebben deze vragen voorgelegd aan de heer G.D. (Goos) Roeland, lijsttrekker van de Zeeuwse SGP en hopelijk kan hij u overtuigen om op D.V. 18 maart 2015 op de SGP te stemmen.

 

Meneer Roeland, u bent voor de eerste maal lijsttrekker bij de Statenverkiezingen voor de

SGP, veel aandacht wordt nu op u gericht, hoe voelt dat voor u?

Ik ben inmiddels 8 jaar fractievoorzitter en daardoor is er al wel veel op mij gericht. Daarnaast moet de campagne feitelijk nog beginnen. De echte debatten en interviews staan gepland voor eind februari tot en met 16 maart 2015. Het naar buiten optreden als lijsttrekker moet nog gebeuren. Ondanks alle ervaring best spannend.

 

De provincie is voor burgers een redelijk onzichtbare bestuurslaag, wat doet een provincie zo al, kortom waarom is het van belang te gaan stemmen?

De provincie heeft invloed op de volgende onderwerpen: een actief stimuleringsbeleid voor de regionale economie, waterbeleid, ruimtelijke inrichting van de provincie (waar woningbouw, bedrijventerreinen, natuur, waterberging), natuurbeleid, bereikbaarheid (wegen en openbaar vervoer), cultuur (o.a. cultureel erfgoed en monumenten, recreatie en toerisme. Dat en andere zaken liggen op “het bordje” van de Provincie. Dus belangrijk om via je stem mede de richting van het beleid op al die terreinen te bepalen.

 

De SGP is juist vaak gebaat bij een lage opkomst, roept u mensen toch op om te gaan stemmen op D.V. 18 maart 2015?

Het is belangrijk dat de nieuw te kiezen Provinciale Staten mandaat krijgen van een behoorlijk deel van de bevolking van Zeeland. Menselijkerwijs is het nog belangrijker dat de invloed van de SGP vergroot wordt. Daarom roep ik vooral onze eigen achterban op om hun stem uit te brengen. Geef ons de vijf (5e zetel) en hopelijk de SGP straks in mei een 2e zetel in de Eerste Kamer.

 

Sinds de Statenverkiezingen zijn er ca. 26.000 mensen meer gaan stemmen, van ca. 143.000 in 2003 naar ca. 169.000 in 2011, wat deels te verklaren is door het belang van de Eerste Kamer, vindt u dat de koppeling Provinciale Statenverkiezingen en de Verkiezingen voor de Eerste Kamer niet losgekoppeld dienen te worden?

Het is jammer, dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten zo in de landelijke sfeer worden getrokken. Het gaat bij de verkiezingen veel te veel over een beoordeling van het kabinetsbeleid dan over het beleid van de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Ik heb echter geen oplossing voor dit probleem. Het voortbestaan van de Eerste Kamer als een instituut van nuchtere, gedegen, rustige overdenking van  met name wetgeving is een groot goed. Ontkoppeling kan er toe leiden dat het voortbestaan van de Eerste Kamer op losse schroeven komt te staan.

 

Wat opvalt bij de toekomstige Statenverkiezingen is het relatief hoge aantal partijen die geen landelijke binding hebben, zoals Partij voor Zeeland, PBZ en Zeeland Lokaal(die veelal door ruzie of onenigheid zijn ontstaan) en ook een PVV die veel in deze vijver vist. Denkt u dat dit niet tot versnippering gaat leiden en wellicht voor moeilijke coalitievorming gaat zorgen?

De algemene verwachting binnen politiek Zeeland is, dat de grote partijen, PvdA,VVD, CDA, in meer of mindere mate stemmenverlies zullen leiden door de opkomst van de lokale partijen. Een bijkomend probleem voor de PvdA en in mindere mate de VVD is de sterk afgenomen populariteit van het VVD/PvdA kabinet.

Ik hou er rekening mee, dat door een en ander de versnippering zal toenemen, waardoor de coalitievorming complexer zal worden.

 

Het Statenwerk kost doorgaans veel tijd, bij veel partijen houden kandidaten het bij 1 termijn of hoogstens 2 termijnen, veel fractieleden van de SGP gaan hun 3e termijn in, wat is het geheim hierachter?

In de praktijk valt dat wel mee. Vrijwel iedereen wil meerdere termijnen dienen in de Staten. Een ander punt is, dat bij veel partijen geldt dat na 3 termijnen afscheid moet worden genomen. Dat is bij ons niet zo. Voordeel is dat zodoende veel kennis en ervaring in de fractie aanwezig blijft. Natuurlijk moet doorstroming/vernieuwing/ verjonging ook de aandacht hebben. Dat krijgt het ook; zie onze lijst.

 

Eventjes naar voor Schouwen-Duiveland belangrijke zaken, verbreding van de N59, in het verkiezingsprogramma breekt de SGP hier een lans voor, gaat het er nu ook echt van komen, denkt u?

Doelstelling van de SGP is een veilige N59 met een betere doorstroming. De N59  is nu  namelijk relatief onveilig en er zijn veel stremmingen. Om de verbreding te realiseren is nauwe samenwerking met de provincie Zuid-Holland nodig. Wij blijven ons er voor inzetten en ….de aanhouder wint (behaald zijn doel); maar niet vandaag of morgen.

 

Een ander item uit het verkiezingsprogramma is bestuurlijke herindelingen, deze moeten wat de SGP betreft niet gedwongen zijn. De Tafel van 15 leek hiervoor een alternatief, maar deze stuitte in eerste instantie op bezwaren van veel Zeeuwse gemeenten. Gaat de Tafel van 15 uiteindelijk van de grond komen?

Het laatste wat moet gebeuren is, dat we in Zeeland lijdzaam toezien en afwachten wat Den Haag over ons beslist. Eind januari stond er een groot artikel in de PZC over de samenwerking tussen een reeks van grote bedrijven in Zeeland, waaronder Dow Chemical, die samenwerken om zo de  kosten flink te drukken. Dat is een voorbeeld wat bestuurlijk Zeeland ter harte moet nemen. Samenwerking tussen Provincie, Waterschap en de Zeeuws gemeenten is ”een must”. Samen doen wat samen kan om zo Den Haag te laten zien dat wij hier in Zeeland onze zaakjes voor elkaar hebben.

 

Ziet u in de toekomst het er niet van komen dat er vanuit de Rijksoverheid verplichte herindeling wordt opgelegd? Minister Plasterk wilde destijds Zeeland en Zuid-Holland samenvoegen. Ziet u dit ook voor Schouwen-Duiveland gebeuren?

Niet achterover leunen, maar doen wat ik hiervoor hebt aangegeven. Laten zien waartoe we als Zeeuwen in staat zijn. Luctor et  Emergo (vrij vertaald: Ik worstel al samenwerkend binnen Zeeland en ontzwem de herindeling).

 

Tijdens de afgelopen Statenperiode werden uw bijdragen namens de SGP altijd aandachtig opgenomen –dat hij u niet altijd begreep is wat anders- door uw GroenLinks-collega Leen Harpe. Hij gaat de Provinciale Staten verlaten. Hij gaf u vaak de mogelijkheid om uw standpunt nog eens voor het voetlicht te brengen. Gaat u hem missen?

Ik ken collega Leen Harpe als een ijverig, bekwaam en gedreven statenlid. Ik heb hem meegemaakt als collega binnen de coalitie en buiten de coalitie. We zaten en zitten veelal op een andere lijn, maar dat doet niets af aan de waardering die ik voor hem heb. Ik ga hem zeker  missen. De verhoudingen binnen de Staten zijn in de persoonlijke sfeer met iedereen goed. Dus ik ga de anderen die niet meer terugkomen ook missen.

 

Stel u eens voor: er is een kiezer op Schouwen-Duiveland die op een van de christelijke partijen wil stemmen, maar weet niet precies welke, waarom zou zo iemand op de Zeeuwse SGP moeten stemmen?

De SGP is de partij in Nederland die vindt, dat de Bijbelse waarden en normen ook voor de overheid gelden. De Zeeuwse SGP-ers onderschrijven dat van harte en pogen dat in de politieke praktijk tot uiting te brengen. Daarbij kloppen wij ons niet op de borst dat wij daarin zo goed zijn, want ook daarin is ons handelen / optreden onvolkomen. Het is wel de begeerte Gods woord tot meerdere erkenning te brengen. Zo mochten we er o.a. in slagen te voorkomen dat een voorstel van D’66 en de CU om geld beschikbaar te stellen voor “The Passion”(een uitvoering waarin het lijden en sterven van de Heere Jezus als een soort spektakelstuk wordt opgevoerd) niet  aangenomen is.

 

Uiteraard hoopt u dat iedereen op D.V. 18 maart 2015 op de SGP stemt. Wat wil SGP Zeeland gaan bereiken voor kiezers op Schouwen-Duiveland, waarom ze juist SGP zouden moeten stemmen?

De SGP zet zich in voor een reeks van zaken die ook voor Schouwen-Duiveland van belang zijn, zoals: “Bevorderen innovatie in de landbouw, ruimte bieden aan kleinschalige bedrijvigheid, bouwen in kleinere kernen mogelijk maken, een zelfstandig Schouwen-Duiveland, aandacht voor de veiligheid van niet alleen de zeedijken, maar ook de zogenaamde “slaper”  en “dromer” dijken, bestrijden van de zandhonger in de Oosterschelde, verbeteren bereikbaarheid enzovoorts.

 

Daarnaast heeft de SGP er mede voor gezorgd, dat de financiën van de provincie op orde zijn en de burgers niet extra in de portemonnee zijn getroffen. Op die voet gaan we door.

 

Tot slot was en is het heilzame woord van God voor ons het richtsnoer in ons politiek handelen. Hoe groter de fractie is, hoe meer dat ook menselijkerwijs gesproken tot gelding kan worden gebracht.

 

Wilt u verder nog iets kwijt richting onze Schouwse SGP-leden?

“Ora et Labora”. (Bid en werk). Daar ligt in de eerste plaats vooral voor ons de taak om zowel het een als het ander te doen. Wij kunnen het niet alleen! We hebben grote behoefte aan Aarons en Hurs. Ik hoop dat de SGP-leden op Schouwen-Duiveland zowel het een als het ander ook mogen doen. Tenslotte probeer ook anderen er van te overtuigen dat de SGP hun stem waard is.