4 februari 2015

Wat is verborgen plancapaciteit?

In december 2014 was er binnen de gemeenteraad enige ophef over de verborgen plancapaciteit. Op de website kunt u lezen over een aangenomen motie van het CDA hierover. Het college had namelijk middels een raadsbrief laten weten ongebruikte bouwvergunningen te laten vervallen, wanneer hier niet binnen 1 jaar gebruik van werd gemaakt. Maar wat houdt die verborgen plancapaciteit nu precies in en wat vindt de SGP hier nu van? Onderstaand een toelichting van Florus van der Paauw, die zich met dit onderwerp heeft beziggehouden:

Op 1 december 2014 werd in de commissie Openbare Ruimte de raadsbrief Notitie ‘aanpak verborgen woningbouwcapaciteit’ besproken.

De SGP-fractie had al in een eerder stadium en wel bij het vaststellen van de Woonvisie1 aangegeven dat het maximaal aantal te bouwen woningen wat we vastgesteld hebben voor de komende 10 jaar niet het probleem is, maar dat het met de uitvoering hiervan fout zal gaan, omdat er op papier wel veel te bouwen huizen zijn, maar dat die om wat voor reden dan ook niet gebouwd zullen gaan worden. Deze woningen zijn wel in de woningbouwplanning meegerekend en daarom staan deze niet concrete plannen, de nieuwe, wel concrete plannen, die niet in deze lijst staan, in de weg vanwege het afgesproken aantal maximaal te bouwen woningen. Maar in plaats dat het college de woningbouwplanning eens realistisch beoordeelt om te kijken wat de komende 10 jaar wel en wat redelijkerwijs niet gebouwd gaat worden, komt het college met het idee om daarbovenop de verborgen woningbouwcapaciteit in beeld te brengen en zo het probleem, wat we hebben vanwege deze afspraak, alleen maar groter te maken.

Maar wat houdt dan ‘verborgen woningbouwcapaciteit’ precies in? Dit zijn bouwvergunningen die in het verleden afgegeven zijn en waar nog nooit gebruik van gemaakt is. Theoretisch is het dus ook nog eens mogelijk, dat als er van deze vergunningen gebruik gemaakt wordt, er allerlei woningen gebouwd gaan worden die (nog) niet op de planlijst van de gemeente staan. De SGP heeft daarom in de commissie al aangegeven dat er van een niet bestaand probleem een probleem gemaakt wordt, aangezien er van dit soort vergunningen jaarlijks weinig gebruik gemaakt wordt . Ook vindt onze fractie dat je afgegeven vergunningen niet zomaar kunt ontnemen. Het plan van het college was om bij het vernieuwen van het bestemmingsplan deze vergunning in een keer te schrappen. Het CDA heeft het initiatief genomen om met een motie te komen, die ze namens  Leefbaar Schouwen-Duiveland, VVD en de SGP heeft ingediend, waarin we het college verzoeken om de “ongebruikte bouwtitels” in een keer binnen een half jaar in kaart te brengen, waarna ze in de gelegenheid gesteld worden om binnen 10 jaar alsnog gebruik te maken van hun bouwtitel, waarna deze bij het niet gebruik maken van deze bouwtitel, komt te vervallen. Ook hebben we het college meer mogelijkheden gegeven om flexibel met aanvragen van bouwvergunningen om  te gaan. Ook onze vraag om samen met de gedeputeerde van de provincie en de gemeenteraad een openbare bijeenkomst te organiseren om alle praktische problemen en misverstanden in een gesprek in een keer op te lossen kreeg veel bijval. Dus wordt vervolgd.

1 De Woonvisie is een beleidsdocument waarin het aantal te bouwen huizen voor de komende 10 jaar wordt vastgesteld